Správne triedenie - pdf

Zberový kalendár 2019 - separovaný zber + komunálny odpad

Separovaný zber 2018

M e s i a c  D e ň D á t u m
Január streda 17.01.2018
Február streda 14.02.2018
Marec streda 14.03.2018
Apríl streda 11.04.2018
Máj streda 16.05.2018
Jún streda 13.06.2018
Júl streda 18.07.2018
August streda 18.08.2018
September streda 12.09.2018
Október streda 17.10.2018
November streda 14.11.2018
December streda

12.12.2018

 

Pravidlá kvalitného triedenia odpadov:

1. Papier (pozri aj ponuku dole od Green Wave Recycling)

áno: noviny, časopisy, katalógy, prospekty, listy, obálky, kancelársky papier, vlnitá papierová lepenka, kartón

nie: obaly od mlieka, džúsov, celofán, kopírovací papier, papier špinavý a mastný

2. Plasty

áno: fólie, sáčky, tašky, polystyrén, plastové hračky, obaly od jogurtov a iných potravín (opláchnuté), PET fľaše (z minerálok, z nealkoholických nápojov a pod.)

nie: obaly z chemikálií, podlahové krytiny, vrstvené obaly 

3. Sklo

áno: fľaše, poháre, črepy

nie: porcelán, zrkadlo, žiarovky, žiarivky, sklo obsahujúce drôt

4. Kovy

áno: obaly z konzerv, plechovky, vrchnáky z fliaš, hliníkové viečka, farebné kovy, čisté kovové súčiastky

         nie: hrubo znečistené kovové obaly napr. od farieb alebo iných chemikálií

5. Tetrapaky

áno: obaly z mlieka, džúsov

 

Zber elektroodpadu

Elektroodpad vzniknutý na území obce, je možné počas úradných hodín bezplatne odovzdať v suteréne OcÚ po dohode so zamestnanocm OcÚ.

Druhy elektronických a elektrotechnických odpadov sú zatriedené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z.,ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov nasledovne:

20   01 23

vyradené zariadenia   obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

N

20   01 21

žiarivky a iný odpad   obsahujúci ortuť

N

20   01 33

batérie   a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03   a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

N

20   01 35

vyradené   elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v

20 01 21 a 20 01 23,   obsahujúce nebezpečné časti

N

20   01 36

vyradené   elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 

20 01 21, 20 01 23 a 20 01   35

O

Medzi vyššie uvedené druhy odpadov patria zariadenia z vyradenej počítačovej techniky, telekomunikačnej a kancelárskej techniky, domácej bielej spotrebnej elektroniky (mikrovlnky, práčky, chladničky, mrazničky a iné), čiernej elektroniky (TV prijímače, video, audio a pod.), batérie, autobatérie, meriacie prístroje, káble, odpad z elektronickej a elektrotechnickej výroby, odpad z opravárenskej činnosti a pod.

 

Na stiahnutie: