Zberový kalendár 2016 - separovaný odpad

Komunálny odpad sa zberá každú druhú (nepárnu) stredu v mesiaci.

M e s i a c  D e ň D á t u m
Január streda 20.01.2016
Február streda 17.02.2016
Marec streda 16.03.2016
Apríl streda 13.04.2016
Máj streda 25.05.2016
Jún streda 22.06.2016
Júl streda 20.07.2016
August streda 17.08.2016
September streda 28.09.2016
Október streda 26.10.2016
November streda 23.11.2016
December streda 07.12.2016

Pravidlá kvalitného triedenia odpadov:

1. Papier (pozri aj ponuku dole od Green Wave Recycling)

áno: noviny, časopisy, katalógy, prospekty, listy, obálky, kancelársky papier, vlnitá papierová lepenka, kartón

nie: obaly od mlieka, džúsov, celofán, kopírovací papier, papier špinavý a mastný

2. Plasty

áno: fólie, sáčky, tašky, PET fľaše (z minerálok, z nealkoholických nápojov a pod.)
nie: obaly z chemikálií, podlahové krytiny, vrstvené obaly 

3. Sklo

áno: fľaše, poháre, črepy
nie: porcelán, zrkadlo, žiarovky, žiarivky, sklo obsahujúce drôt

 

4. Kovy

áno: obaly z konzerv, plechovky, vrchnáky z fliaš, hliníkové viečka, farebné kovy, čisté kovové súčiastky

 

5. Tetrapaky

áno: obaly z mlieka, džúsov

 Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o

papier

Elektronický odpad

Druhy elektronických a elektrotechnických odpadov sú zatriedené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov nasledovne:

 

20   01 23

vyradené zariadenia   obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

N

20   01 21

žiarivky a iný odpad   obsahujúci ortuť

N

20   01 33

batérie   a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03   a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

N

20   01 35

vyradené   elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v

20 01 21 a 20 01 23,   obsahujúce nebezpečné časti

N

20   01 36

vyradené   elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 

20 01 21, 20 01 23 a 20 01   35

O

Medzi vyššie uvedené druhy odpadov patria zariadenia z vyradenej počítačovej techniky, telekomunikačnej a kancelárskej techniky, domácej bielej spotrebnej elektroniky (mikrovlnky, práčky, chladničky, mrazničky a iné), čiernej elektroniky (TV prijímače, video, audio a pod.), batérie, autobatérie, meriacie prístroje, káble, odpad z elektronickej a elektrotechnickej výroby, odpad z opravárenskej činnosti a pod.

 

Na stiahnutie: