Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

8. novembra 2017

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. oznamuje,

že v termíne od 01.12.2017 do 01.12.2017 v čase od 8:00 do 17:30

a v termíne od 04.12.2017 do 04.12.2017 v čase od 8:00 do 17:30

bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach

distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika

- Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre vybrané odberné miesta,

v termíne od 05.12.2017 do 08.12.2017 v čase od 08:00 do 17:30

a v termíne od 11.12.2017 do 15.12.2017 v čase od 08:00 do 17:30

bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach

distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika

- Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre vybrané odberné miesta.

6. novembra 2017

Správa okrskovej volebnej komisie v Rudne nad Hronom o výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 1 vo voľbách do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja konaných dňa 4. novembra 2017

23. októbra 2017

Výbor Pozemkového spoločenstva Rudno nad Hronom zvoláva na deň 03.12.2017 o 14,00 hod. zhromaždenie pozemkového spoločenstva v kultúrnom dome v Rudne nad Hronom, pozostávajúce z nehnuteľností, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva v k. ú. Rudno nad Hronom č. LV 870 a 871.

Program

1. Otvorenie, 2. Správa o činnosti PS, 3. Schválenie vydržania pozemkov PS v prospech obce Rudno nad Hronom pod cestami v obci po zameraní geodetom  4. Schválenie vydržania časti pozemkov PS v prospech Juraja Tauchmana (pod pivnicu), 5. Prerokovanie budúceho hospodárenia na lesných pozemkoch spoločenstva, 6. Rôzne, diskusia, 7. Záver.

Prezentácia účastníkov je jednu hodinu pred otvorením valného zhromaždenia v mieste konania. Vaša účasť na zhromaždení je nutná.

Poučenie: Na zhromaždení sa môžete zúčastniť aj prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia.

Bližšie informácie môžete získať na Obecnom úrade v Rudne nad Hronom tel. č.  045/6856 253 alebo e-mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Žiadame všetkých podielnikov, aby sa zúčastnili valného zhromaždenia. Ak sa nemôžete zúčastniť, prosím Vás, aby ste niekoho za seba na zhromaždenie splnomocnili. Vzor splnomocnenia.

 

10. októbra 2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja

28. augusta 2017

Obecný úrad Rudno nad Hronom oznamuje občanom, že dňa 29. septembra 2017, to je v piatok, budú v našej obci vyložené veľkokapacitné kontajnery na obvyklé miesta. Do týchto kontajnerov je dovolené odkladať len veľkoobjemový odpad. Elektroodpad a nebezpečný odpad je možné uložiť do suterénu obecného úradu v pracovných dňoch počas úradných hodín. Prosíme občanov, aby do kontajnerov nevkladali konáre a biologicky rozložiteľný odpad. Podľa VZN č. 07/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom na území obce Rudno nad Hronom je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad do zberných nádob. Občania sú povinní zneškodniť BRO zo záhrad v mieste jeho vzniku.

25. augusta 2017

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. oznamuje,

že v termíne od: 25.09.2017 07:30 do: 25.09.2017 17:30

bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach

distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika

- Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre vybrané odberné miesta.

21. augusta 2017

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 :

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

09. augusta 2017

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. oznamuje,

že v termíne od: 06.09.2017 08:30 do: 06.09.2017 15:30

bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach

distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika

- Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre vybrané odberné miesta.

 

27. júla 2017

Zdravím Priatelia
Po víkendových oslavách nám ostali nejaké upomienkové predmety obce Rudno nad Hronom.
A tak sme sa rozhodli spraviť súťaž o najkrajšiu fotografiu leta 2017 v Rudne nad Hronom.
Fotografia musí byť odfotená v katastrálnom území obce Rudno nad Hronom a je jedno čo na nej bude.
Fotografie prosíme posielať na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. do 31.8.2017 do predmetu uveďte súťaž....
Fotografie budú zverejnené v septembri, ktorá získa najviac páčikov (lajkov) bude odmenená taškou plnou darčekov.
Tešíme sa na Vašu aktivitu.

 

12. júla 2017

Pri príležitosti 870. výročia prvej písomnej zmienky o obci Rudno nad Hronom Vás srdečne pozývame na Obecné dni Rudno nad Hronom 2017.

22. júla 2017

14:00    Slávnostné privítanie a príhovor starostu obce                              

14:10    Udelenie čestného obč. a odhalenie pam. tabule pani  M. Grznárovej, slov. poetke a prozaičke, rodáčke našej obce

14:20    Vyhlásenie výsledkov športových podujatí

14:40    Spevokol Rudnianka (Rudno nad Hronom)

15:20    Spevokol Hronka (Brehy)

15:50    FS Technik Bratislava - ukážka z pásma „Z mesta na miesta“ (STU Bratislava)

16:45    HS REAX hrá do tanca

19:00    Róbert Mikla

20:00    DJ  Zolo Hradský - zábava až do rána bieleho

23. júla 2017  

10:30    Svätá omša v Baníckej kaplnke sv. Joachima a Anny             

15::00   História obce – film (KD Rudno nad Hronom)

             Rudno na starých fotografiách – výstava (KD Rudno nad Hronom)

29. júna 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voličaI

Dátum a čas konania volieb: Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

 v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

 II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je

Ÿzákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

Ÿvýkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

 III

Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿvýkon trestu odňatia slobody,

Ÿprávoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿpozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 

Všetky aktuality nájdete tu